1. Strategic – Strateginen

Strateginen ajattelu on taito nähdä maailma selkeästi ja löytää paras reitti eteenpäin. Strategisesti ajatteleva näkee järjestystä ja loogisuutta siellä missä muut näkevät sekasortoa. Kysymällä toistuvasti: Entä jos? –kysymystä ja rakentamalla skenaarioita tulevaisuudesta strategisesti ajatteleva valitsee toimivimman polun toteutettavaksi.

2. Individualization – Yksilöllistävä, yksilöivä

Yksilöivästi toimivaa ihmistä kiehtoo toisten ihmisten erityiset lahjakkuudet ja taidot. Tämä yksilöllisyyden arvostus mahdollistaa toisten vahvuuksien löytämisen ja niiden esiintuomisen parhaalla tavalla. Tämä kyky nähdä yksilöiden vahvuudet auttaa myös tehokkaiden tiimien rakentamisessa, koska tehokkaat tiimit perustuvat yksilöiden vahvuuksien hyödyntämiseen eikä ihmisten tasapäistämiseen.

3. Connectedness – Kokonaisvaltaisuus, yhtenäisyys, holistinen havainnointi

Holistisesti toimiva näkee, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Holistisesti elämän kokeva tuntee kaikkien ihmisten herkän yhteyden ja kokee siltä pohjalta suurta vastuuta kokonaisuudesta ja rakentaa toimintansa sen pohjalle olemalla: hienotunteinen, huolehtiva ja hyväksyvä. Varmuus ihmiskunnan yhtenäisyydestä saa holistisesti ajattelevan toimimaan erilaisia kulttuureja yhdistäen. Holistisesti toimivan herkkyys elämän mysteerien suhteen auttaa toisiakin kokemaan syvempää tarkoitusta elämässä.

4. Learner – Oppija

Oppija rakastaa oppimista. Oppimisprosessit kiehtovat häntä. Aiheet ja teemat vaihtelevat oppijasta toiseen, mutta yhteistä on innostus oppimiseen ja sen myötä yksilön kasvu tietämättömyydestä vahvaan kompetenssiin ja osaamiseen. Oppija on kyvykäs omaksumaan paljon uutta tietoa hänelle uusista ja oudoistakin aiheista nopealla tahdilla. Halu oppia ei ole välttämättä sama kuin halu olla erityisasiantuntija jossakin aiheessa. Itse oppiminen ja sitä kautta kasvu on usein tärkeämpää kuin oppimisella saavutetut ulkoiset meriitit tai arvonimet.

5. Ideation – Ideat, ajattelu, käsitteellistäminen

Ideoijaa kiehtoo ideat – käsitykset elämästä. Mikä on idea? Se on tapa nähdä yhteyksiä asioiden välillä, jotka näennäisesti eivät liity toisiinsa. Ideoijan mieli etsii koko ajan uusia yhteyksiä ja tämä mahdollistaa monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamisen. Ideoija innostuu löytäessään monimutkaisuuden ja sekasorron alta elegantin ja yksinkertaisen konseptin, joka selittää miksi asiat ovat niin kuin ne ovat.

Vahvuudet on kartoitettu Strengthsfinder 2.0 testillä (www.strengthsfinder.com). Vahvuuksien määritelmät on lyhentäen suomennettu Strengthsfinder 2.0 kirjasta.